Otwarte fundusze inwestycyjne

Wprowadzenie

W powszechnej opinii fundusz inwestycyjnyfundusz inwestycyjny otwarty - wyodrębniony majątek przechowywany przez depozytariusza, mający osobowość prawną, obejmujący różne rodzaje lokat oraz środki pieniężne, podzielony na jednostki uczestnictwa (udziały); zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące politykę inwestycyjną funduszu i dążące do osiągnięcia przyjętego przez fundusz celu inwestycyjnego (przypisywanej stopy zwrotu), przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów "Ustawy o funduszach inwestycyjnych", a także w zgodzie z treścią statutu funduszu. utożsamiany jest z grą na giełdzie i dużym ryzykiem inwestycyjnym. Ta całkowicie bezpodstawna opinia pochodzi zapewne od początkujących graczy giełdowychgra na giełdzie - krótkoterminowe lokowanie na giełdzie wolnych środków finansowych w celu szybkiego osiągnięcia wysokich zysków. (błędnie określanych inwestoramiinwestor - osoba lokująca środki finansowe (oszczędności) w wybranej formie inwestycji, ponosząca ryzyko inwestycyjne.), którym w przeszłości zarekomendowano fundusz inwestycyjny jako najlepszy sposób na szybkie i wysokie zyski. W istocie rzeczy, dzięki przepisom regulującym ich funkcjonowanie, fundusze inwestycyjne winny być postrzegane jako najbezpieczniejsza forma inwestowaniaformy inwestycji - oferowane przez podmioty zarządzające sposoby lokowania oszczędności poprzez ich inwestowanie na rynku kapitałowym; podstawowe f.i.: fundusze inwestycyjne, fundusze ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, lokaty bankowe o oprocentowaniu powiązanym z rynkiem kapitałowym. oszczędności.

do kogo adresowany osoby, które chcą zaspokoić określone potrzeby finansowe w długim horyzoncie czasowym: emerytura, zabezpieczenie przyszłości dzieci, bezpieczeństwo finansowe, kupno domu, itp. kto nie powinien inwestować
kto nie powinien inwestować
  • gracz giełdowy
  • osoba, z krótkim horyzontem czasowym lokaty najważniejsza cecha
najważniejsza cecha
  • spełnia wszystkie wymogi bezpiecznej lokaty
  • oferuje nieco wyższe stopy zwrotu od stopy odsetek na lokacie bankowej

Komentarz

Fundusz inwestycyjny powinien być dla każdego z nas podstawową formą inwestowania oszczędności. Dlaczego? - Przede wszystkim, dlatego że jest to forma, której każdy aspekt dostosowano do tego, by służyła bezpiecznemu pomnażaniu oszczędności. W tym właśnie celu uchwalono odrębną Ustawę o funduszach inwestycyjnych. Czytając jej przepisy, można łatwo zauważyć, że intencją ustawodawcy było: po pierwsze, bezpieczeństwo uczestników funduszy, po drugie - bezpieczeństwo tychże samych i po trzecie - jeszcze raz ich bezpieczeństwo. Dopiero po wnikliwej analizie ustawy można doszukać się jeszcze jednego celu powołania do życia funduszy inwestycyjnych: osiągania stopy zwrotustopa zwrotu funduszu - wskaźnik zmiany wartości jednostki funduszu, obliczany w procentach w danym okresie (najczęściej w skali roku); przy wzroście wartości jednostki - dodatnia s.z.n.f., przy malejącej wartości jednostki - s.z.n.f. ujemna., przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.

W związku z powyższym, nie zgadzam się z dość powszechną opinią, że fundusze inwestycyjne (fundusze akcji) są sposobem inwestowania na giełdzie wolnych środkówwolne środki - nadwyżka środków pieniężnych danej osoby w stosunku do posiadanych przez tę osobę oszczędności, przeznaczonych na zaspokojenie konkretnych potrzeb finansowych., polecanym dla początkujących inwestorów (w rozumieniu tych stron: początkujących graczy giełdowychgra na giełdzie - krótkoterminowe lokowanie na giełdzie wolnych środków finansowych w celu szybkiego osiągnięcia wysokich zysków.). Wręcz trudno mi sobie wyobrazić bardziej nietrafioną rekomendację. Otóż początkujący inwestor-gracz giełdowy właściwie zawsze będzie sfrustrowany uczestniczeniem w funduszu inwestycyjnym. Gdy zainwestuje środki w okresie bessy, rozczaruje się fund manageremfund manager - > zarządzający. - że w porę nie sprzedał wszystkich akcji i przez to spadła wartość jednostki uczestnictwajednostki funduszu, udziały funduszu - części funduszu o jednakowej wartości (-> wartość jednostki funduszu), zapisywane na rachunkach jego uczestników (członków) w wyniku przeliczenia (-> dzień przeliczenia) wpłacanych składek; w funduszu emerytalnym i inwestycyjnym warunkujące tytuł prawny członka (uczestnika) funduszu do proporcjonalnej części aktywów tego funduszu; funduszu. Gdy trafi na okres bardzo dobrej koniunktury, także skrytykuje umiejętności zarządzającego - że wyniki funduszu okazują się niewiele lepsze od wzrostu całego indeksu giełdowego (a naprawdę takie wyniki należałoby uznać za duży sukces fund managerafund manager - > zarządzający.); nie mówiąc o sytuacji, gdy akcje kilku spółek mocno szybują w górę w tym czasie - wtedy zmiana ceny tych właśnie akcji przesądza o pochopnej opinii i nastrojach początkującego gracza giełdowego, który staje się już kompletnym frustratem.

wersja do druku