Warto wiedzieć

Warto wiedzieć


Oszczędzanie w funduszu emerytalnym fundusz emerytalny - wyodrębniony majątek przechowywany przez depozytariusza, mający osobowość prawną, obejmujący różnorodne lokaty i środki pieniężne, podzielony na jednostki rozrachunkowe (udziały); zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (w drugim filarze jako otwarty fundusz emerytalny) lub przez pracownicze towarzystwo emerytalne (w PPE jako pracowniczy fundusz emerytalny), prowadzące politykę inwestycyjną funduszu i dążące do osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu przy zachowaniu ograniczeń, wynikających z przepisów "Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych".wiąże się z obraniem odpowiedniego horyzontu czasowegohoryzont czasowy - planowany przez daną osobę okres gromadzenia środków w wybranym programie inwestycyjnym, przewidywany jako czas między wpłatą pierwszej składki a momentem wypłaty tych środków na zaspokojenie danej potrzeby finansowej., obejmującego zwykle 35-45 lat. Dzięki zasadzie procentu składanego kwota zysku zapewne wielokrotnie przekroczy kwotę odłożonych składek. Emerytura w II filarze jest więc definiowana głównie stopą zwrotu, a nie wielkością naszej składki.

Jeśli masz pełne zaufanie do współmałżonka i chcesz, by w przypadku Twojej śmierci wszystkie zgromadzone środki w OFE OFE - otwarty -> fundusz emerytalny.zostały wypłacone spadkobiercom w gotówce, to powinieneś te środki wyłączyć ze wspólnoty majątkowej. W przeciwnym razie aż 50% Twoich środków zostanie przetransferowane do funduszu emerytalnego fundusz emerytalny - wyodrębniony majątek przechowywany przez depozytariusza, mający osobowość prawną, obejmujący różnorodne lokaty i środki pieniężne, podzielony na jednostki rozrachunkowe (udziały); zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (w drugim filarze jako otwarty fundusz emerytalny) lub przez pracownicze towarzystwo emerytalne (w PPE jako pracowniczy fundusz emerytalny), prowadzące politykę inwestycyjną funduszu i dążące do osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu przy zachowaniu ograniczeń, wynikających z przepisów "Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych".współmałżonka, a tylko połowa będzie wypłacona spadkobiercom w gotówce.

Zmiany otwartego funduszu emerytalnego można dokonać cztery razy w roku: ostatniego dnia roboczego lutego, maja, sierpnia i listopada. Minimalna stopa zwrotuminimalna stopa zwrotu, msz. - stopa zwrotu zagwarantowana każdemu uczestnikowi II filara, bez względu na wynik funduszu emerytalnego, określana w stosunku do średniej ważonej stopy zwrotu, jako stopa: odpowiadająca 50 procentom śwsz. lub o 4 punkty procentowe niższa - wybierana jest wartość mniejsza. natomiast jest wyliczana na początku każdego kwartału. Gdy wiadomo, że dany fundusz będzie miał wynik bardzo słaby i tym samym dopłaci swoim uczestnikom odpowiednie kwoty, opłaca się "wskoczyć na chwilę" do takiego funduszu, by otrzymać dopłatę jednorazową . Tego typu operacja okaże się tym korzystniejsza, im więcej środków masz zgromadzone na rachunku. Przy zmianie funduszu bowiem płaci się opłatę kwotową (jeżeli twój staż w funduszu jest krótszy niż 2 lata), natomiast dopłata do minimalnej stopy zwrotu obliczona będzie jako procent zgromadzonych przez ciebie środków.

Gwarancje Skarbu Państwa w II filarze nie chronią przed ewentualnym stratami z inwestowania składek przez otwarty fundusz emerytalny. Jeżeli w okresie głębokiej dekoniunktury w Polsce średnia ważona stopa zwrotuśrednia ważona stopa zwrotu, śwsz. - średnia stopa zwrotu wszystkich funduszy emerytalnych II filara, podawana na koniec każdego kwartału za ostatnie 24 miesiące; obliczana na podstawie stóp zwrotu (poszczególnych funduszy) ważonych w proporcji do wielkości aktywów (tych funduszy); podstawa do wyliczenia minimalnej stopy zwrotu. wszystkich funduszy emerytalnych byłaby ujemna i wyniosła przykładowo minus 6%, to minimalna, gwarantowana przez państwo, stopa zwrotu byłaby jeszcze niższa - minus10%.

Nie warto przywiązywać dużej wagi do różnic w opłatach między funduszami emerytalnymi, a tym bardziej do opłaty przy zmianie funduszu, gdyby nasz dotychczasowy fundusz nie był najlepiej zarządzany. Opłata wyższa nawet o 2 punkty procentowe ogranicza przyszłą emeryturę zaledwie o 2%. Dlaczego "zaledwie"? - Otóż wyższa o 1 punkt procentowy stopa zwrotu w lepiej zarządzanym funduszu przyniesie po 30 latach dodatkowe 20% na emeryturze. Czyli 10 razy więcej(!).

Co prawda oszczędzający nie płaci na lokacie bankowej opłaty za zarządzanie, ale tylko dlatego, iż bank nie oferuje uczestnikowi usługi zarządzania pieniędzmi. Bank kupuje natomiast od nas kapitał, chcąc samemu na tym kapitale zarabiać - inwestując go dalej, już tylko w swoim imieniu, ponosząc stosunkowo wysokie ryzyko inwestycyjne. Natomiast w funduszu inwestycyjnymfundusz inwestycyjny otwarty - wyodrębniony majątek przechowywany przez depozytariusza, mający osobowość prawną, obejmujący różne rodzaje lokat oraz środki pieniężne, podzielony na jednostki uczestnictwa (udziały); zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, prowadzące politykę inwestycyjną funduszu i dążące do osiągnięcia przyjętego przez fundusz celu inwestycyjnego (przypisywanej stopy zwrotu), przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów "Ustawy o funduszach inwestycyjnych", a także w zgodzie z treścią statutu funduszu. jest dokładnie odwrotnie - fundusz oferuje usługę zarządzania naszymi oszczędnościami, za którą pobiera określone wynagrodzenie. Fundusz inwestycyjny dąży do tego abyśmy osiągnęli jak najwyższą stopę zwrotu, ponieważ wyższy dochód uczestnika jest równoważny z wyższym dochodem firmy zarządzającejfirma zarządzająca - > podmiot zarządzający.. Ponieważ zarządzającyzarządzający - (ang. fund manager) osoba lub zespół osób kreujących politykę inwestycyjną funduszu i bezpośrednio za nią odpowiedzialnych. funduszem inwestuje pieniądze w naszym imieniu, musi przestrzegać zasady ograniczonego ryzyka inwestycyjnego.

Jeżeli dożyjemy do emerytury, to otrzymamy od ZUSu tylko jedną propozycję, niestety: "nie do odrzucenia" - emeryturę dożywotnią, obliczoną na podstawie bieżącej wartości zwaloryzowanych składek, podzielonych przez liczbę miesięcy, jaka statystycznie pozostaje nam do przeżycia. Tym sposobem, jeśli kapitał danego uczestnika I filarapierwszy filar - zasadniczy element obowiązkowego systemu emerytalnego, administrowany i zarządzany przez ZUS; wypłata świadczenia emerytalnego na podstawie: sumy wpłaconych składek, przyjętej stopy waloryzacji oraz średniej długości życia, przewidywanej jako średnia dalszego trwania życia dla osoby decydującej się na przejście na emeryturę w danym wieku. będzie wart przykładowo 240 tys. zł, a jego szanse przeżycia zostaną obliczone na 20 lat, to przeżywając na emeryturze jeden miesiąc, otrzyma on tylko jedną wypłatę w wysokości 1 tys. zł; gdyby natomiast dożył do późnej starości i przeżył na emeryturze lat aż 30-ci, dostałby dużo więcej niż suma zgromadzonych składek. Oczywiście jeżeli uda nam się być w tej drugiej grupie: szczęśliwych emerytów, nie zapomnijmy, kto wówczas wypracowałby dla nas dodatkowe pieniądze, by przypadkiem nie dziękować instytucji, która na pewno nie była ich fundatorem (!).

Jak wiadomo, składka na II filardrugi filar - dodatkowy w stosunku do ZUS, składnik obowiązkowego systemu emerytalnego, oparty na członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym ze składkami inwestowanymi na rynku kapitałowym; w d.f. ryzyko inwestycyjne członków otwartych funduszy emerytalnych zbliżone do ryzyka inwestycyjnego funduszu stabilnego wzrostu, a ograniczone dodatkowo mechanizmem minimalnej stopy zwrotu. pochodzi z naszego osobistego wynagrodzenia, ale nim zostanie zainwestowana przez fundusz emerytalnyfundusz emerytalny - wyodrębniony majątek przechowywany przez depozytariusza, mający osobowość prawną, obejmujący różnorodne lokaty i środki pieniężne, podzielony na jednostki rozrachunkowe (udziały); zarządzany przez powszechne towarzystwo emerytalne (w drugim filarze jako otwarty fundusz emerytalny) lub przez pracownicze towarzystwo emerytalne (w PPE jako pracowniczy fundusz emerytalny), prowadzące politykę inwestycyjną funduszu i dążące do osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu przy zachowaniu ograniczeń, wynikających z przepisów "Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych"., przebywa bardzo długą drogę. W firmie, w której wypłaty przypadają zazwyczaj na ostatnie dni miesiąca, pracodawca wysyła naszą składkę dopiero w połowie miesiąca następnego (tracimy pierwsze 15 dni). Składki trafiają do pośrednika, czyli do ZUS, mającego obowiązek odprowadzić je w terminie 15 dni roboczych na indywidualne konta w funduszu emerytalnym (w ub.r. ZUS mógł zwlekać nawet 20 dni). Jak widać z tego powodu nasze pieniądze nie pracują dla nas przez ponad miesiąc. Tyle dni zwłoki i wszystko zgodnie z obowiązującym prawem! Oznacza to dla nas - w zależności od osiągniętej stopy zwrotu funduszu emerytalnego - stratę od około 0.5% do 1% wartości przyszłych świadczeń.

Z rozmaitych symulacji wynika, że w zreformowanym systemie emerytalnym można otrzymać emeryturę odpowiadającą nawet 100% ostatnich zarobków - pod warunkiem przejścia na emeryturę w wieku 70 lat (patrz: kalkulator). Jednak warto przy okazji pamiętać, że składki zapisane na koncie emerytalnym w I filarzepierwszy filar - zasadniczy element obowiązkowego systemu emerytalnego, administrowany i zarządzany przez ZUS; wypłata świadczenia emerytalnego na podstawie: sumy wpłaconych składek, przyjętej stopy waloryzacji oraz średniej długości życia, przewidywanej jako średnia dalszego trwania życia dla osoby decydującej się na przejście na emeryturę w danym wieku. nie są dziedziczne. W związku z tym, gdy - chcąc otrzymać wyższe świadczenie - odłożymy na później moment przejścia na emeryturę, mocno ryzykujemy. Ten atut nowego systemu wydaje się co najmniej wątpliwy: gdyby śmierć dosięgnęła nas wcześniej, np. w wieku 68 lat, nasza rodzina nie otrzymałaby ani grosza z pieniędzy odłożonych w I filarze.

Ponoszone ryzyko inwestycyjne ryzyko inwestycyjne funduszy - prawdopodobieństwo osiągnięcia przez fundusz przypisywanej stopy zwrotu, wiążące się z ewentualnością osiągnięcia zysków bądź poniesienia strat (możliwości wystąpienia tak wyższej, jak i niższej rzeczywistej stopy zwrotu); zależne od umiejętności zarządzających danym funduszem - głównie od doboru polityki inwestycyjnej: przy wyższym r.i.f. - możliwy wyższy potencjał wzrostu, ale i większe prawdopodobieństwo straty z inwestycji; fundusze nastawione na inwestowanie aktywów w lokaty o wyższym potencjale wzrostu - polecane osobom o wysokim poziomie akceptacji ryzyka inwestycyjnego, fundusze zakładające niższe zaangażowanie aktywów w akcjach przedsiębiorstw - polecane osobom o niższym poziomie tej akceptacji.zależy nie tylko od rodzaju funduszurodzaje funduszy inwestycyjnych - rodzaje funduszy ze względu na przyjętą przez nie politykę inwestycyjną: f. akcji, f. obligacji, f. zrównoważone, f. stabilnego wzrostu, f. sektorowe, f. rynków zagranicznych., ale i polityki inwestycyjnejpolityka inwestycyjna funduszu - sztuka zarządzania aktywami funduszu, prowadząca do osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego funduszu; oparta na wyborze określonych lokat według przyjętych kryteriów tego wyboru oraz przy przestrzeganiu limitów, narzuconych ustawą., prowadzonej przez podmiot zarządzającypodmiot zarządzający, firma zarządzająca - instytucja finansowa, mająca za zadanie zarządzanie powierzonymi oszczędnościami w celu ich pomnożenia; rodzaje p.z.: powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządzające funduszami inwestycyjnymi), zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe) i banki.. W rezultacie możliwa jest nawet sytuacja, w której fundusz z mniejszym udziałem akcji w aktywachaktywa funduszu - całość lokat oraz środków pieniężnych danego funduszu; -> portfel funduszu. (fundusz zrównoważonyfundusz zrównoważony, f. mieszany - fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie w miarę równych części aktywów w lokatach o przewidywalnym dochodzie (bony skarbowe i obligacje) oraz lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw); zwykle udział akcji w aktywach zawarty w przedziale 40-60%. TFItowarzystwo funduszy inwestycyjnych, TFI - spółka akcyjna mająca odpowiednią licencję organu administracji państwowej (Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) na prowadzenie działalności gospodarczej w formie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. A) będzie miał takie samo lub nawet wyższe ryzyko inwestycyjne niż fundusz bardziej zaangażowany w akcjach (fundusz akcjifundusz akcji - fundusz o polityce inwestycyjnej zakładającej inwestowanie aktywów głównie w lokatach o wyższym ryzyku inwestycyjnym (akcje przedsiębiorstw); zwykle udział akcji w aktywach zawarty w przedziale 80-100%. TFI B).

Szybki wzrost gospodarczy obniży emeryturę z ZUS obliczaną jako procent średnich zarobków. Stopa waloryzacji składek jest bowiem określona jako 3/4 realnego wzrostu płac. Jeżeli więc średni wzrost płac w Polsce wyniesie 2% realnie w całym okresie uczestnictwa w I filarzepierwszy filar - zasadniczy element obowiązkowego systemu emerytalnego, administrowany i zarządzany przez ZUS; wypłata świadczenia emerytalnego na podstawie: sumy wpłaconych składek, przyjętej stopy waloryzacji oraz średniej długości życia, przewidywanej jako średnia dalszego trwania życia dla osoby decydującej się na przejście na emeryturę w danym wieku., nasze składki zapisywane na koncie emerytalnym stracą każdego roku 0,5% w stosunku do zarobków, natomiast gdy wyniesie aż 8% (ponad inflację), wówczas nasza realna strata będzie 4 razy wyższa: 2% rocznie. Teoretycznie "najlepiej dla nas będzie", gdy płace realnie spadną - w takim przypadku ZUS gwarantuje nam wzrost wartości składek na poziomie inflacji. Mało to jednak jest pocieszające, tym bardziej, gdy zadamy sobie pytanie - Skąd ZUS miałby wziąć pieniądze na tak "wysokie" tempo waloryzacji ?

Większość z nas uzna 10-procentową opłatę manipulacyjną opłata manipulacyjna - opłata pobierana przed przeliczeniem składek na udziały w funduszu; obliczana jako procent składki lub (rzadziej) jako kwota; zwykle malejąca wraz z przyrostem stażu członkowskiego (w funduszu emerytalnym) lub ze wzrostem kwoty wpłaconych składek (w funduszu inwestycyjnym).za bardzo wysoką i tylko nieliczni inwestorzy zwrócą uwagę na 2% opłaty za zarządzanieopłata za zarządzanie - wynagrodzenie podmiotu zarządzającego, pokrywane z aktywów funduszu; określane jako procent średniej wartości aktywów funduszu w roku (np. 2% rocznie). pobieranej od aktywów. Powinniśmy wiedzieć, że inwestując przez 10 lat, przy 10% rocznej stopie zwrotu, od pierwszej zapłaconej składki zapłacimy ponad 3 razy więcej z tytułu opłaty od aktywów w stosunku do opłaty manipulacyjnej. Natomiast przewagą opłaty od aktywów w porównaniu do opłaty pokrywanej ze składki jest to, że jest ona tym wyższa, im większy osiągamy zysk, czyli istnieje zbieżność interesów między nami a podmiotem zarządzającympodmiot zarządzający, firma zarządzająca - instytucja finansowa, mająca za zadanie zarządzanie powierzonymi oszczędnościami w celu ich pomnożenia; rodzaje p.z.: powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi), towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zarządzające funduszami inwestycyjnymi), zakłady ubezpieczeń (towarzystwa ubezpieczeniowe) i banki..

Nie zawsze rentowność inwestycjirentowność inwestycji - wyrażona procentowo różnica między aktualną wartością wszystkich jednostek zapisanych na rachunku inwestora (-> wartość jednostki funduszu) a sumą składek wpłaconych na ich nabycie. przy systematycznych wpłatach jest niższa od rentowności inwestycji przy wpłacie jednorazowej. Odstępstwo od tej reguły może zachodzić dla funduszu o wysokim ryzyku inwestycyjnymryzyko inwestycyjne funduszy - prawdopodobieństwo osiągnięcia przez fundusz przypisywanej stopy zwrotu, wiążące się z ewentualnością osiągnięcia zysków bądź poniesienia strat (możliwości wystąpienia tak wyższej, jak i niższej rzeczywistej stopy zwrotu); zależne od umiejętności zarządzających danym funduszem - głównie od doboru polityki inwestycyjnej: przy wyższym r.i.f. - możliwy wyższy potencjał wzrostu, ale i większe prawdopodobieństwo straty z inwestycji; fundusze nastawione na inwestowanie aktywów w lokaty o wyższym potencjale wzrostu - polecane osobom o wysokim poziomie akceptacji ryzyka inwestycyjnego, fundusze zakładające niższe zaangażowanie aktywów w akcjach przedsiębiorstw - polecane osobom o niższym poziomie tej akceptacji. w krótkim horyzoncie czasowymhoryzont czasowy - planowany przez daną osobę okres gromadzenia środków w wybranym programie inwestycyjnym, przewidywany jako czas między wpłatą pierwszej składki a momentem wypłaty tych środków na zaspokojenie danej potrzeby finansowej.. Może się bowiem zdarzyć, iż dokonując jednorazowej wpłaty, kupimy jednostki jednostki funduszu, udziały funduszu - części funduszu o jednakowej wartości (-> wartość jednostki funduszu), zapisywane na rachunkach jego uczestników (członków) w wyniku przeliczenia (-> dzień przeliczenia) wpłacanych składek; w funduszu emerytalnym i inwestycyjnym warunkujące tytuł prawny członka (uczestnika) funduszu do proporcjonalnej części aktywów tego funduszu;po najwyższej wartości (na szczycie lokalnej hossy), rozkładając zaś tę samą inwestycję na systematyczne wpłaty, uzyskamy wyższą rentowność, gdyby przy kolejnych wpłatach wartość jednostki była coraz niższa.

Zobacz dodatkowo

Bezpieczeństwo finansowebezpieczeństwo finansowe - stan posiadania oszczędności, inwestycji lub polis ubezpieczeniowych, przewidywanych na pokrycie podstawowych wydatków osoby (rodziny) w razie zaistnienia zdarzeń losowych, takich jak śmierć jedynego żywiciela rodziny czy utrata pracy. stanowi o tyle specyficzną potrzebę finansowąpotrzeby finansowe - zapotrzebowanie na środki finansowe przewyższające kwoty bieżących wpływów; realizacja p.f. warunkiem zaspokojenia przyszłych potrzeb życiowych, poprawiających jakość życia, takich jak np.: kupno domu, najlepsza edukacja dzieci, dodatkowe środki na emeryturze, zabezpieczenie finansowe., iż w wielu przypadkach jedynym sposobem jej zaspokojenia jest ubezpieczenie na życie, a nie inwestowanie. Polisę zawsze należy określić właściwą miarą, czyli ubezpieczyć się tylko od takich zdarzeń, jakich wystąpienie wymagałoby pokrycia dodatkowych, najczęściej wysokich wydatków, a tym samym - przy odpowiednio wysokich sumach ubezpieczeniasuma ubezpieczenia - kwota wypłacana przez zakład ubezpieczeń osobom wskazanym w umowie ubezpieczenia w razie zaistnienia zdarzenia losowego, wymienionego w umowie i objętego ochroną ubezpieczeniową..
    
wersja do druku